Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Holland in Tulips gevestigd te Heerhugowaard. 

Versie geldig vanaf 5 januari 2023. 

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle te verkoop aangeboden artikelen van Holland in Tulips. Deze zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Holland in Tulips. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Holland in Tulips behoudt zich het recht voor haar leverings-en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden
niet door Holland in Tulips erkend.
1.4 garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Aan de leveringsplicht van zal, Holland in Tulips behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Holland in Tulips geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

3. Prijzen 

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW. 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht 

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft
de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Holland in Tulips heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Holland in Tulips. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Holland in Tulips er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 

5. Gegevensbeheer 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Holland in Tulips, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand
van Holland in Tulips. Holland in Tulips houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 

5.2 Holland in Tulips respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Holland in Tulips maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

6.Garantie
De kaarten worden in goede staat aan Holland in Tulips afgeleverd door de drukker met mogelijk kleine kleurverschillen bij de verschillende oplages. Na ontvangst van de bestelling is de afnemer verantwoordelijk is voor de conditie van het product door hier zorgvuldig mee om te gaan.
6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Holland in Tulips) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Holland in Tulips. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en binnen een week na levering aan Holland in Tulips schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en onbeschadigd zijn. 

7. Aanbiedingen 

7.1 Aanbiedingen zijn alleen geldig binnen de aangegeven termijn. Tenzij anders overeengekomen.
7.4 Aanbiedingen van Holland in Tulips gelden dus niet automatisch ook voor nabestellingen. 

7.5 Holland in Tulips kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

8. Overeenkomst 

8.1 Een overeenkomst tussen Holland in Tulips en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Holland in Tulips op haalbaarheid is beoordeeld. 8.2 Holland in Tulips behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 

9. Copyright 

9.1 Alle getoonde artikelen op de website vallen het copyright van Holland in Tulips. Om deze kunnen gebruiken dient de gebruiker vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan Holland in Tulips. 

10. Overmacht 

10.1 Holland in Tulips is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Holland in Tulips alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Holland in Tulips behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Holland in Tulips gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

10.4 Indien Holland in Tulips bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

11. Eigendomsvoorbehoud 

12.1 Eigendom van alle door Holland in Tulips aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Holland in Tulips zolang de afnemer de vorderingen van Holland in Tulips uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Holland in Tulips wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 

12.2 De door Holland in Tulips geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken ofwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Holland in Tulips zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Holland in Tulips . 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Holland in Tulips en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alkmaar kennis, tenzij Holland in Tulips er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.